Değerlendirme Kriterleri

İdari Kontrol

Ön Değerlendirme

TechAnkara Proje Pazarı başvuruları, jüri değerlendirmesine gönderilmeden önce Ajans uzmanları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Ön değerlendirmede;

 • Teknoloji odaklı bir proje/ürün,
 • Projenin/ürünün en az prototip aşamasında

olup olmadığı değerlendirilmekte; bu iki kritere uymayan projeler ön değerlendirmede elenmektedir.

Bu aşamada Ajans personeli proje sahibi girişimciyle mülakat yapma, projeyi yerinde inceleme hakkını saklı tutar.

Teknoloji odaklı olup da prototip aşamasını tamamlayamamış olan projeler, TechAnkara platformundaki diğer bir modül olan mentorluk programlarına yönlendirilmektedir.

Ön değerlendirme yapan Ajans uzmanlarının projeye verdiği puan, nihai değerlendirmede %20 oranında pay sahibidir.

Jüri Değerlendirmesi

TechAnkara-100

Ön değerlendirmeyi geçen projeler; girişimcilik yapmış ve/veya girişimcilik alanında tecrübeli ve/veya girişimcilerle yakın çalışmaları olan Ajans dışından jürilere, değerlendirilmek üzere gönderilmektedir.

Puanlama Kriterleri

TechAnkara Proje Pazarı projeleri, aşağıdaki hususlar gözetilerek, 5 başlığın her biri için 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Yenilikçilik (%25)

Proje ile önerilen ürün, hizmet veya teknolojinin mevcuttaki benzerlerinden farklılaşarak önemli ölçüde fayda yaratma, problem çözme, kritik ve aciliyet içeren bir sorunu veya ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeli puanlanmaktadır.

Ticarileşme Potansiyeli (%30)

Ticarileşme potansiyeli başlığında;

 • Projenin hayata geçirilebilme kolaylığı (Gerekli insan kaynağı, ekipman, finansman, altyapı, üretim süreci, karmaşıklık),
 • Mevcut teknolojik durumuyla ilave Ar-Ge ve benzeri geliştirme faaliyetlerine ve harcamalarına ihtiyaç duymaması. Nihai ürün üretmeye yönelik belirsizlik ve risklerin bulunmaması,
 • Mevcut teknoloji ve ekipmanlarla üretilebilmesi, ilave teknoloji geliştirme Ar-Ge ve “birlikte inovasyon” gerektirmemesi,
 • Ölçeklenebilirlik: Projenin çıktısı üründen rasyonel seviyede kazanç elde edilebilecek sayıda, kalitede ve boyutta üretilebilme kolaylığı (hizmetse yeteri kadar çok sayıda kişiye verilebilmesinin mümkün olup olmadığı),
 • Projenin çıktısı ürün bir hizmet ürünüyse satılabilir ve sunulabilir olması,
 • Projenin çıktısı ürünün lojistik zorluklarının durumu,
 • Üretim için çok büyük yatırım gerektirmemesi,
 • Kritik izin ve ruhsatlar ve politik riskler taşımaması,
 • Piyasaya sürülmesinde üçüncü kişilerin veya kurumların fikri haklarına (patent, marka) ihtilaf etmemesi veya lisanslamasının zor olmaması;
 • Projenin çıktısı ürün vücuda getirildiğinde ürünün ticarileşerek piyasada tutunmasını engelleyebilecek güçlü özel sektör rakipleri veya lobi gruplarının olmaması

puanlanmaktadır.

Pazar Potansiyeli (%30)

Pazar potansiyeli başlığında;

 • İlgili sektördeki mevcut pazarın büyüklüğü,
 • Ürünün mevcut Pazar içinde satılabileceği kitlenin büyüklüğü,
 • Ürünün satılabileceği kitle içinde hedeflediği pazarın büyüklüğü

puanlanmaktadır

Sosyal ve Çevresel Faydaları (%5)

Sosyal ve çevresel faydaları başlığı altında

 • Projenin sosyal faydaları, kamu vicdanına dokunur yanları, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve bütünleştirmeyi teşviki, dezavantajlı grupları gözetmesi, cinsiyet eşitliğini gözetmesi, vb.
 • Çevresel sürdürülebilirliğinin durumu: Doğal kaynak kullanım miktarının azlığı, çevresel sürdürülebilirliği gözetmesi, varsa karbon salınımının ve atıklarının azlığı

değerlendirilmektedir.

Takım (%10)

Bu başlıkta ise takım yetkinlik ve becerileri puanlanmaktadır.

Çıkar Çatışması

Jüri üyeleri, atanan projelerle çıkar çatışması ihtimali olduğunda, sistem üzerinden çıkar çatışması nedeniyle projeyi geri göndermektedir. Bu durumda proje başka bir jüriye atanmaktadır.

Nihai Puanlama

Her proje en az iki jüri üyesi tarafından değerlendirilmekte, jüri üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai proje puanı hesaplanmaktadır. Jüri üyeleri arasında 15 puandan daha fazla bir fark olması durumunda, aynı proje üçüncü bir jüri üyesi tarafından da değerlendirilmekte, üç değerlendirme puanından birbirine daha yakın olan iki puanın aritmetik ortalaması nihai proje puanı olarak tespit edilmektedir.

TechAnkara-100 içinde tek girişimci birden fazla projesiyle yer alabilmektedir. Bu durumdaki girişimcilere tek stant verilmekte, sırasıyla diğer projeler de ilk 100 içine alınarak daha fazla girişimciye ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Yatırımcı Sunumları

TechAnkara-10

TechAnkara-100 projeleri, Ajans içinde kurulan bir komisyon marifetiyle ayrıca değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Komisyonda projeler, özellikle ticarileşme potansiyelleri dikkate alınarak TechAnkara Hızlandırıcı Programı’nda üst düzeyde fayda sağlayabilecek girişimciler seçilmektedir.

Bu aşamada zaman zaman tekrar iletişime geçilmekte, ihtiyaç halinde yerinde ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

  TechAnkara Proje Pazarı'nın amacı; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması ile etkinliğe dahil edilen projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta yer edinmesini sağlamaktır.

  E-POSTA

  tapp@ankaraka.org.tr